REGULAMIN WYNAJMU ASORTYMENTU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu Wynajmu Asortymentu (zwanego dalej: „Regulaminem”), Strony ustalają warunki na jakich Wynajmujący wynajmuje Najemcy, asortyment określony w umowie najmu. Podpisanie protokołu odbioru przez Najemcę bądź jego reprezentanta (w tym pracownika) stanowić każdorazowo będzie potwierdzenie zapoznania się przez Najemcę z warunkami Regulaminu oraz Cennikiem asortymentu stosowanym przez Wynajmującego.

§ 2

WYNAJMUJĄCY I WŁASNOŚĆ

Wynajmującym asortyment HoReCa, MICE & Event jest Horeca Service Łukasz Cieślikowski Spółka komandytowo-akcyjna, której przysługuje również prawo własności całości asortymentu.

§ 3

OPŁATA ZA WYNAJEM

1. Najemca zobowiązuje się do terminowego uiszczenia wszelkich opłat Wynajmującemu, wynikających z zawartej umowy, których wysokość i termin zapłaty, podane zostały na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione zostały w obowiązujących taryfach dołączonych do umowy jako załącznik.

2. Wysokość i termin zapłaty za wynajem asortymentu każdorazowo jest ustalana przez Strony przed wynajęciem asortymentu. W przypadku płatności gotówkowej, opłatę za wynajem asortymentu Najemca uiszcza w dniu dostarczenia asortymentu, chyba, że Strony postanowią inaczej.

3. Opóźnienie w uregulowaniu płatności, o których mowa w ust. 2 skutkuje uprawnieniem Wynajmującego do naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia, równych odsetkom maksymalnym.

§ 4

WYNAJEM I ZWROT ASORTYMENTU

1. Asortyment wynajmowany jest na doby. Doba wynajmu obejmuje 24 godziny, liczone od dnia następnego od chwili wydania asortymentu. Brak zwrotu asortymentu w terminie określonym przez Strony skutkuje automatycznym przedłużeniem najmu asortymentu o kolejną dobę, przy czym płatność za wynajęty asortyment następuje za całą następną dobę.

2. Asortyment przekazany Najemcy znajduje się w stanie bardzo dobrym, jest czysty, umyty, wypolerowany, nieuszkodzony i pozbawiony wad, co Najemca potwierdza obejmując asortyment w posiadanie i potwierdzając podpisem na protokole zdawczo-odbiorczym. Asortyment wydawany jest Najemcy po uprzednim zapoznaniu się przez Najemcę z poszczególnymi elementami asortymentu. Wynajem na odległość (dostawa świadczona za pośrednictwem firm kurierskich) odbywa się na ryzyko Najemcy od momentu wydania przesyłki kurierowi.

3. Najemca zobowiązany jest zwrócić asortyment w stanie, w jakim został mu przekazany przez Wynajmującego oraz w miejscu i dniu określonym w umowie. Elementy sztuki stołu oraz sprzętu kuchennego Najemca zwraca brudne, nie zawierające jedzenia (wyresztkowane) Wynajmującemu bez ponoszenia dodatkowych kosztów mycia.

4. W przypadku zwrotu asortymentu w stanie odbiegającym od stanu, w którym został on wydany Najemcy, w szczególności gdy zwrócony asortyment jest brudny lub niewypolerowany, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat, związanych z koniecznością przywrócenia asortymentu, do stanu w jakim został Najemcy wydany. Opłata ustalana jest w wysokości zryczałtowanej, zgodnie z przedstawioną ofertą.

5. W przypadku uszkodzenia wynajętego asortymentu lub poszczególnych jego elementów w trakcie trwania umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego elementu, lub całości asortymentu, na własny koszt, według parametrów podanych przez Wynajmującego. W razie stwierdzenia braków ilościowych bądź uszkodzeń zastosowanie znajdują zapisy niniejszego Regulaminu oraz Cennika stosowanego przez Wynajmującego.

6. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia Najemcy dotyczące stanu technicznego lub higienicznego asortymentu, Najemca ma obowiązek zgłosić Wynajmującemu przed wydaniem asortymentu

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania asortymentu od Najemcy oraz pobrania całej należności od Najemcy z tytułu wynajmu, zachowując także uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego użytkowania asortymentu z naruszeniem warunków Regulaminu, jeżeli Najemca pomimo jednokrotnego ustnego upomnienia nadal używa asortymentu w sposób sprzeczny z warunkami, określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 5

ZASADY UŻYWANIA ASORTYMENTU

Asortyment nie może być używany:

a) przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana pisemnie przez Wynajmującego;

b) poza granicami Polski, bez pisemnej zgody Wynajmującego;

c) w miejscach innych niż określone przez Strony w umowie najmu.

§ 6

USZKODZENIA, UTRATA LUB KRADZIEŻ ASORTYMENTU

1. W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży całości powierzonego Najemcy asortymentu bądź któregokolwiek z poszczególnych elementów będących przedmiotem najmu, Najemca ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą szkodę. Wartość szkody ustalona będzie jako równowartość zakupu nowych elementów, zgodnie z cennikiem Wynajmującego umieszczonym na stronie Wynajmującego www.horecaservice.pl. W przypadku gdy zachodzi możliwość naprawy sprzętu, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione, Najemca jest obowiązany do naprawienia szkody równej kosztom naprawy. Naprawie nie podlegają elementy asortymentu klasy premium, zgodnie z katalogiem Wynajmującego. Naprawienie szkody elementów asortymentu klasy premium każdorazowo polega na zwrocie na rzecz Wynajmującego równowartości nowego przedmiotu, przy czym Najemcy przysługuje prawo odebrania uszkodzonego przedmiotu traktowanego od chwili naprawienia szkody jak przedmiot podlegający złomowaniu.

2. Jeżeli Najemca z własnej winy umyślnej, lub z winy osób którym powierzył korzystanie z asortymentu lub jego elementów w zakresie wykonywania umowy najmu, spowodował utratę, uszkodzenie lub kradzież całości asortymentu lub poszczególnych jego elementów, bądź nie wykonał obowiązków wynikających z § 7 niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność Najemcy z tytułu utraty, uszkodzenia lub kradzieży asortymentu obejmuje również utracone przez Wynajmującego korzyści i nie podlega ograniczeniu kwotowemu, o którym mowa w ust.1.

3. W przypadku korzystania z asortymentu, lub jego poszczególnych elementów przez nieupoważnioną osobę trzecią, odpowiedzialność Najemcy z tytułu utraty, uszkodzenia lub kradzieży asortymentu obejmuje również utracone przez Wynajmującego korzyści i nie podlega ograniczeniu kwotowemu, o którym mowa w ust.1.

4. W przypadku zwrotu bielizny stołowej, Wynajmujący w terminie 5 dni roboczych od dnia zwrotu poinformuje Najemcę o ewentualnych zniszczeniach materiałów lub silnych zabrudzeniach, trudnych do usunięcia. W przypadku stwierdzenia przetarć materiałów, lub silnych zabrudzeń, trudnych do usunięcia, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowej opłaty za zniszczenia, zgodnie z cennikiem wypożyczalni, w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia przez Wynajmującego o zniszczeniach lub zabrudzeniach bielizny stołowej.

§ 7

OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. W razie zniszczenia lub uszkodzenia asortymentu, bądź jego poszczególnych elementów, powodujących dekompletację asortymentu, a także w razie kradzieży całości asortymentu lub poszczególnych jego elementów, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu.

2. Najemcy nie przysługuje prawo do akceptacji roszczeń osób trzecich lub wyrażania zgody na propozycje składane przez osoby trzecie, a związane ze zdarzeniem powodującym zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież całości asortymentu lub poszczególnych jego elementów. W przypadku takim Najemca powinien niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach, roszczeniach lub propozycjach osób trzecich.

3. Obowiązki, o których mowa w ust. 2 obejmują także przypadki niewielkich uszkodzeń takich jak uszczerbienia, obicia, zarysowania asortymentu.

4. W przypadku uszkodzenia asortymentu, lub poszczególnych jego elementów Najemca zobowiązany jest przedstawić Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym, w terminie 2 dni roboczych od dnia zdarzenia. Pisemny raport wraz ze szkicem sytuacyjnym Najemca jest obowiązany dostarczyć Wynajmującemu drogą elektroniczną lub listowną.

§ 8

WARUNKI WYPOWIEDZENIA UMOWY

1. Najemca może dokonać wypowiedzenia niniejszej Umowy, na następujących zasadach:

a) w przypadku wypowiedzenia w terminie do 14 dni przed datą planowanego rozpoczęcia świadczenie usług Najemca obciążony zostanie kwotą 50% wynagrodzenia za realizację całości zlecenia na co Wynajmujący wyraża zgodę,

b) w przypadku wypowiedzenia w terminie do 7 dni przed datą planowanego rozpoczęcia świadczenia usług, Najemca obciążony zostanie kwotą 80% wynagrodzenia za realizację całości zlecenia na co Wynajmujący wyraża zgodę,

c) w przypadku wypowiedzenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą planowanego rozpoczęcia świadczenia usług Najemca obciążony zostanie kwotą 100% wynagrodzenia za realizację całości zlecenia na co Wynajmujący wyraża zgodę.

§ 9

TRANSPORT

1. Najemca składając zamówienie określa, czy asortyment zostanie przez niego odebrany osobiście, czy też zostanie dostarczony transportem własnym Wynajmującego.

2. W wypadku odbioru przedmiotu najmu przez Najemcę, w miejscu wskazanym przez Wynajmującego Najemca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni środek transportu zapobiegający uszkodzeniu obiektów stanowiących przedmiot najmu. W wypadku jeżeli Najemca nie zapewni odpowiedniego środka transportu przedstawiciel Wynajmującego może odmówić wydania przedmiotu najmu. W takim wypadku przedstawiciel Wynajmującego zobowiązany jest sporządzić protokół, ze wskazaniem przyczyny odmowy wydania przedmiotu najmu. W takim wypadku strony uznają, iż odmowa wydania przedmiotu najmu wynika z winy Najemcy. Jednocześnie w wypadku podstawienia przez Najemcę innego środka transportu termin zakończenia najmu nie ulega przedłużeniu. 

3. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć przedmioty najmu w dobrym stanie i dobrej jakości. Wynajmowane przedmioty mogą zawierać ślady użytkowania i nie są nowe, Najemca oświadcza, że został o tym poinformowany.

4. W wypadku dostawy lub odbioru przedmiotu najmu przez Wynajmującego, Najemca lub upoważniona przez niego pisemnie osoba jest zobowiązana stawić się w miejscu i w terminie dostawy w celu odbioru przedmiotu najmu. W wypadku jeżeli nastąpi opóźnienie w dostawie lub jeżeli dostawa nie będzie możliwa z przyczyn leżących po stronie Najemcy Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy dodatkowymi kosztami związanymi z wykonaną dostawą, w tym: kosztami transportu, oczekiwania, załadunku i rozładunku, naliczonymi zgodnie z kosztem poniesionym przez Wynajmującego, w tym z wyliczeniem kosztu pracy osób wykonujących transport.

5. Niezależnie od powyższego w razie gdy Najemca zleci Wynajmującemu wykonanie transportu, będzie on wykonywany na następujących zasadach:

a) transport jest wykonywany w dni powszednie w godzinach 09.00 – 17.00,

b) przyjmując zlecenie Wynajmujący określa prawdopodobną godzinę dostawy,

c) Najemca przyjmuje do wiadomości, że podana godzina dostawy z przyczyn niezależnych może ulec zmianie, przy czym zmiana ta nie będzie dłuższa aniżeli sześć godzin,

d) usługa transportu nie obejmuje wniesienia elementów asortymentu do budynków, hal itp., za wyjątkiem sytuacji gdy w celu rozładunku możliwe jest wjechanie pojazdem dostawczym do wewnątrz budynku,

e) usługa transportu obejmuje rozładowanie do poziomu „0” do 30m od auta, na równym podłożu przy bezpośrednim dostępie do strefy dostawy, bez wnoszenia po schodach,

f) wniesienie w inne wskazane miejsce poza strefą rozładunku może nastąpić jedynie po uprzednim zgłoszeniu oraz wycenie dokonanej przez Wynajmującego i akceptacji przez Najemcę warunków finansowych,

g) Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu opłaty związane z koniecznością uiszczenia opłaty parkingowej przenoszącej kwotę 10 zł (dziesięć złotych).

§ 10

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNAJMUJĄCEGO

Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym sprzętem lub jego użytkowaniem, w sytuacji gdy straty lub szkody zostały spowodowane przez działalnie lub zaniechanie Najemcy, jego pracowników lub firmy kurierskie. We wszystkich innych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym za takie roszczenia. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne spowodowane wystąpieniem awarii wynajmowanego sprzętu.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, powstałe na tle wykonywania umowy najmu, w przypadku, gdy sprawy te zakwalifikowane mogą zostać jako sprawy ze stosunków gospodarczych, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla miasta Tarnów.

2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, powstałe na tle wykonywania umowy najmu, w przypadku, gdy sprawy te nie mogą zostać zakwalifikowane jako sprawy ze stosunków gospodarczych, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa.

3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, powstałe na tle wykonywania umowy najmu, w przypadku, gdy Najemcą jest pomiot zagraniczny, Strony poddają pod rozstrzygnięcie prawa polskiego.

4. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się być nieważne, Strony pozostałe postanowienia Regulaminu utrzymują w mocy, a na miejsce nieważnego postanowienia wchodzą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych właściwych ustaw.

5. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w umowie oraz niniejszym Regulaminie, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych ustaw.

6. Wynajmujący jest upoważniony do wykorzystania logotypu i nazwy Najemcy jako podmiotu współpracującego z Wynajmującym poprzez:

a) umieszczenie ich na stronie internetowej Wynajmującego lub funpage’u na portalu www.facebook.com, www.instagram.com,

b) umieszczenie ich na folderach, katalogach, ulotkach i innych materiałach reklamowych Wynajmującego.

7. Obowiązek informacyjny w zakresie RODO:

a) administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych Najemców jest Horeca Service Mateusz Ross, Łukasz Cieślikowski Sołka komandytowo-akcyjna. Dane, w tym: dane osobowe Najemców będą przetwarzane w celu świadczenia usług oferowanych przez Wynajmującego i posłużą do stworzenia Bazy Danych wykorzystywanych na potrzeby świadczenia tych usług. Wynajmujący może również zbierać i przetwarzać dane osobowe Najemców w celach marketingowych,

b) Wynajmujący zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO),

c) Najemcy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych w celu świadczenia usług oferowanych przez Wynajmującego każdorazowo przesyłając swoje dane Wynajmującemu w celu wykorzystania w umowie najmu, a w zakresie obejmującym. Jednocześnie Najemcy mogą wyrażać zgodę na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej formatki o wyrażeniu zgody, na stronie http://horecaservice.pl/,

d) dane przetwarzane przez Wynajmującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych przez Wynajmującego i niezbędny do zabezpieczenia roszczeń Najemców oraz praw Wynajmującego wynikających okresów przedawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, oraz ustawie – ordynacja podatkowa,

e) Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody, z zachowaniem prawa do ich przetwarzania w okresie niezbędnym do realizacji uprawnień przysługujących Wynajmującym z tytułu roszczeń umownych,

f) Wynajmujący nie będzie udostępniał bez zgody Najemców dotyczących ich danych osobowych podmiotom nie będących stronami umowy najmu. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

g) w przypadku naruszenia przepisów RODO, Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Najemców można kontaktować się pisemnie na adres Wynajmujących: ul. Kolejowa 4 30-805 Kraków.

WYNAJMUJĄCY:                                                                                                                             NAJEMCA:

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.