REGULAMIN WYNAJMU ASORTYMENTU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu Wynajmu Asortymentu (zwanego dalej: „Regulaminem”), Strony ustalają warunki na jakich Wynajmujący wynajmuje Najemcy, asortyment określony w umowie najmu.

 

§ 2

 

Wynajmującymi asortyment są Łukasz Cieślikowski, Przemysław Ptak, Mateusz Ross prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej pod firmą Horeca Service Catering s.c., którym przysługuje również prawo własności całości asortymentu.

 

§ 3

OPŁATA ZA WYNAJEM

 

1. Najemca zobowiązuje się do terminowego uiszczenia wszelkich opłat Wynajmującemu, wynikających z zawartej umowy, których wysokość i termin zapłaty, podane zostały na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione zostały w obowiązujących taryfach dołączonych do umowy jako załącznik.

 

2. Wysokość i termin zapłaty za wynajem asortymentu każdorazowo jest ustalana przez Strony przed wynajęciem asortymentu. W przypadku płatności gotówkowej, opłatę za wynajem asortymentu Najemca uiszcza w dniu zwrotu asortymentu.

 

3. Opóźnienie w uregulowaniu płatności, o których mowa w ust. 2 skutkuje  uprawnieniem Wynajmującego do naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia, równych odsetkom maksymalnym.

 

§ 4

WYNAJEM I ZWROT ASORTYMENTU

 

1.  Asortyment wynajmowany jest na doby. Doba wynajmu obejmuje 24 godziny, liczone od chwili wydania asortymentu i naliczana jest od momentu rozpoczęcia kolejnej doby. Brak zwrotu asortymentu w terminie określonym przez Strony skutkuje automatycznym przedłużeniem najmu asortymentu o kolejną dobę, przy czym płatność za wynajęty asortyment następuje za całą następną dobę.

 

2. Asortyment przekazany Najemcy znajduje się stanie bardzo dobrym, jest czysty, umyty, wypolerowany, nieuszkodzony i pozbawiony wad, co Najemca potwierdza obejmując asortyment w posiadanie. Asortyment wydawany jest Najemcy po uprzednim zapoznaniu się przez Najemcę z poszczególnymi elementami asortymentu.

 

3. Najemca zobowiązany jest zwrócić asortyment w stanie, w jakim został mu przekazany przez Wynajmującego oraz w miejscu i dniu określonym w umowie.

 

4. W przypadku zwrotu asortymentu w stanie odbiegającym od stanu, w którym został on wydany Najemcy, w szczególności gdy zwrócony asortyment jest brudny lub niewypolerowany, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat, związanych z koniecznością przywrócenia asortymentu, do stanu w jakim został Najemcy wydany. Opłata ustalana jest w wysokości zryczałtowanej, zgodnie z przedstawioną ofertą.

 

5. W przypadku uszkodzenia wynajętego asortymentu lub poszczególnych jego elementów w trakcie trwania umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego elementu, lub całości asortymentu, na własny koszt, według parametrów podanych przez Wynajmującego lub do zapłaty zryczałtowanego, z góry określonego, odszkodowania za uszkodzone lub utracone przedmioty.

 

6. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia Najemcy dotyczące stanu technicznego lub higienicznego asortymentu, Najemca ma obowiązek zgłosić Wynajmującemu przed wydaniem  asortymentu.

 

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania asortymentu od Najemcy oraz pobrania całej należności od Najemcy z tytułu wynajmu, zachowując także uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego użytkowania asortymentu z naruszeniem warunków Regulaminu, jeżeli Najemca pomimo jednokrotnego ustnego upomnienia nadal używa asortymentu w sposób sprzeczny z warunkami, określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

§ 5

ZASADY UŻYWANIA ASORTYMENTU

 

Asortyment nie może być używany:

 

a) przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana pisemnie przez Wynajmującego;

 

b) poza granicami Polski, bez pisemnej zgody Wynajmującego;

 

c) w miejscach innych niż określone przez Strony w umowie najmu.

 

§ 6

USZKODZENIE, UTRATA LUB KRADZIEŻ ASORTYMENTU

 

1. W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży całości asortymentu, lub jego poszczególnych elementów, Najemca ponosi odpowiedzialność za rzeczywiste koszty odkupienia asortymentu lub poszczególnych jego elementów, jednakże odpowiedzialność Najemcy ograniczona jest do kwoty nie większej niż 150 000 zł.

 

2. Jeżeli Najemca z własnej winy umyślnej, lub z winy osób którym powierzył korzystanie z asortymentu lub jego elementów w zakresie wykonywania umowy najmu, spowodował utratę, uszkodzenie lub kradzież całości asortymentu lub poszczególnych jego elementów, bądź nie wykonał obowiązków wynikających § 7 niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność Najemcy z tytułu utraty, uszkodzenia lub kradzieży asortymentu obejmuje również utracone przez Wynajmującego korzyści i nie podlega ograniczeniu kwotowemu, o którym mowa
w ust. 1.

 

3. W przypadku korzystania z asortymentu, lub jego poszczególnych elementów przez nieupoważnioną osobę trzecią, odpowiedzialność Najemcy z tytułu utraty, uszkodzenia lub kradzieży asortymentu obejmuje również utracone przez Wynajmującego korzyści i nie podlega ograniczeniu kwotowemu, o którym mowa w ust. 1.

 

4. W przypadku zwrotu bielizny stołowej, Wynajmujący w terminie 5 dni roboczych od dnia zwrotu poinformuje Najemcę o ewentualnych zniszczeniach materiałów lub silnych zabrudzeniach, trudnych do usunięcia. W przypadku stwierdzenia przetarć materiałów, lub silnych zabrudzeń, trudnych do usunięcia, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowej opłaty za zniszczenia, zgodnie z cennikiem wypożyczalni, w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia przez Wynajmującego o zniszczeniach lub zabrudzeniach bielizny stołowej.

 

§ 7

OBOWIĄZKI NAJEMCY

 

1. W razie zniszczenia lub uszkodzenia asortymentu, bądź jego poszczególnych elementów, powodujących dekompletację asortymentu, a także w razie kradzieży całości asortymentu lub poszczególnych jego elementów, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu.

 

2. Najemcy nie przysługuje prawo do akceptacji roszczeń osób trzecich lub wyrażania zgody na propozycje składane przez osoby trzecie, a związane ze zdarzeniem powodującym zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież całości asortymentu lub poszczególnych jego elementów. W przypadku takim Najemca powinien niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach, roszczeniach lub propozycjach osób trzecich.

 

3. Obowiązki, o których mowa w ust. 2 obejmują także przypadki niewielkich uszkodzeń takich jak uszczerbienia, obicia, zarysowania asortymentu.

 

4. W przypadku uszkodzenia asortymentu, lub poszczególnych jego elementów Najemca zobowiązany jest przedstawić Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym, w terminie 2 dni roboczych od dnia zdarzenia. Pisemny raport wraz ze szkicem sytuacyjnym  Najemca jest obowiązany dostarczyć Wynajmującemu drogą elektroniczną lub listowną.

 

§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH PERSONALNYCH NAJEMCY

 

Administratorem Danych Osobowych jest Wynajmujący. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazanych w procesie zawierania i wykonywania umowy oraz danych Najemcy zawartych w umowie i jej załącznikach w celach związanych z teraźniejszym i przyszłym wykonywaniem umowy oraz celach z tym związanych, w tym w celach marketingowych.

 

§ 9

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNAJMUJĄCEGO

 

1.    Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym sprzętem lub jego użytkowaniem,
w sytuacji gdy straty lub szkody zostały spowodowane przez działalnie lub zaniechanie Najemcy.

2.    We wszystkich innych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym za takie roszczenia. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne spowodowane wystąpieniem awarii wynajmowanego sprzętu.

3.    Wynajmujący nie odpowiada za utratę bądź uszkodzenie przedmiotu najmu w razie najmu świadczonego na odległość za pośrednictwem firmy kurierskiej. W takim przypadku odpowiedzialność wynajmującego przechodzi na najemcę od chwili wydania przedmiotu najmu pracownikowi firmy kurierskiej.

 

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.    Najemca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, przed wydaniem przedmiotu najmu (gdy następuje odbiór osobisty najemcy bądź dostawa transportem własnym wynajmującego), wydaniem przedmiotu najmu kurierowi
(w przypadku gdy dostawa następuje za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie).

2.    W razie rezygnacji z zamówienia przez najemcę w terminie:

a)    trzech dni poprzedzających umówioną datę rozpoczęcia wynajmu – wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 100 % umówionego czynszu

b)    czternastu dni poprzedzających umówioną datę rozpoczęcia wynajmu – wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 50 % umówionego czynszu

c)    wcześniejszym aniżeli określony w pkt. 2 lit. b) – wynajmujący nie będzie naliczał kar umownych obciążających najemcę.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, powstałe na tle wykonywania umowy najmu, w przypadku, gdy sprawy te zakwalifikowane mogą zostać jako sprawy ze stosunków gospodarczych, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla miasta Tarnów.

 

2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, powstałe na tle wykonywania umowy najmu, w przypadku, gdy sprawy te nie mogą zostać zakwalifikowane jako sprawy ze stosunków gospodarczych, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa jako sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego.

 

3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, powstałe na tle wykonywania umowy najmu, w przypadku, gdy Najemcą jest pomiot zagraniczny, Strony poddają pod rozstrzygnięcie prawa polskiego.

 

4. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się być nieważne, Strony pozostałe postanowienia Regulaminu utrzymują w mocy, a na miejsce nieważnego postanowienia wchodzą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych właściwych ustaw.

 

4. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w umowie oraz niniejszym Regulaminie, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych ustaw.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.